registracija lekova

Uslugu registracije proizvoda zasnivamo na kontinuiranom praćenju zakonske regulative, izuzetno dobrom poznavanju regulatornih procesa i kvalitetnoj komunikaciji sa nadležnim institucijama i agencijama.

Naš tim u okviru procesa pripreme registracionih dosijea i dobijanja dozvole za stavljanje leka u promet nudi sledeće usluge:

procena registracione dokumentacije

dobijanje dozvole za stavljanje leka u promet

obnova dozvole za stavljanje leka u promet

prenos dozvole za stavljanje leka u promet na drugog nosioca

varijacije (izmene/dopune) dozvole za stavljanje leka u promet

usluge farmakovigilance

prećenje regulative u Republici Srbiji koja se odnosi na ovu oblast i blagovremeno informisanje klijenta

izveštavanje o statusu podnetih aplikacija

adekvatno čuvanje i skladištenje svih podataka i dokumentacije

Za medicinska sredstva:

upis medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava

izmene upisa

obnova upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava